Category: Uncategorized

การประสมอักษร

การประสมอักษร คือ การนำอักษร ๒ หรือ ๓ ชนิด มารวมกัน เป็นพยางค์ แต่ละพยางค์จะต้องมีส่วนประกอบตั้งแต่ ๓ ส่วนขึ้นไป เราแบ่งประเภทการประสมอักษรได้ดังนี้ ๑. การประสม ๓ ส่วน ประกอบด้วย พยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ ๒. การประสม ๔ ส่วน ประกอบด้วย พยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกด…