การเขียนเรียงความ คืออะไร

 

การเขียนเรียงความ คืออะไร วันนี้เรามีวิธีเขียน หลักการเขียน รวมทั้งตัวอย่างการเขียนเรียงความที่ถูกต้อง หากเป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะครับ

การเขียนเรียงความคือ

เรียงความ คือ การนำเอาความรู้ความคิดเห็น ตลอดจนความจำเรื่องราวต่าง ๆ มาปรับปรุงเรียบเรียงขึ้นเป็นเรื่องราวโดยใช้ศิลปะในการเรียบเรียง  รู้จักเลือกสรรถ้อยคำใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม  รู้จักผูกประโยคให้เป็นข้อความที่กระชับรัดกุม  สละสลวย  มีน้ำหนักและสามารถลำดับความได้ชัดเจน  อ่านเข้าใจง่าย  น่าอ่าน

ที่มา : ชำนาญ  นิศารัตน์และคณะ ( 2536 : 56 )

องค์ประกอบการเขียนเรียงความ

องค์ประกอบของเรียงความมี  3  ส่วนดังนี้

1. คำนำ  เป็นองค์ประกอบตอนเริ่มต้นเรียงความ  มีความสำคัญคือ  เป็นส่วนที่จะดึงดูดความ

สนใจผู้อ่านให้สนใจอ่านเนื้อเรื่อง  คำนำที่ดีต้องเร้าใจ  สะกิดใจผู้อ่านให้เกิดความสนใจและช่วยนำไปสู่ประเด็นสำคัญของเรื่อง  ความยาวไม่เกิน  10  บรรทัด

2. เนื้อเรื่อง  เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเรียงความ  เพราะเป็นส่วนที่ต้องแสดงความรู้ความ

คิดเห็นให้ผู้อื่นทราบตามโครงเรื่องที่วางเอาไว้  เนื้อเรื่องประกอบด้วยย่อหน้าหลายย่อหน้าที่เป็นสาระสำคัญย่อยของเรื่อง  สาระสำคัญย่อยเหล่านั้นประกอบกันเป็นสาระสำคัญใหม่คือตัวเรื่องทั้งหมด

3. การสรุป  คือการลงท้ายหรือส่งท้ายเรื่อง  วิธีการเขียนสรุปมีหลายวิธีดังนี้

– สรุปโดยการย้ำแนวความคิดหรือประเด็นสำคัญของเรื่องอีกครั้งหนึ่งเป็นการส่งท้าย

– สรุปโดยการกล่าวถึงความสัมพันธ์ของเรื่องกับเนื้อเรื่องที่เขียนตอนต้น

– สรุปด้วยสุภาษิต  คำคม  สำนวนโวหาร  คำพังเพย  อ้างคำพูดของบุคคล  ทฤษฎี  หลักศาสนา  คำสอนต่างๆหรือบทร้อยกรอง ฯลฯ

– สรุปโดยใช้ประเด็นขัดแย้งให้ผู้อ่านใช้วิจารณญาณ

– สรุปโดยการแสดงความรู้สึก  หรือความคิดเห็นส่วนตัว

หลักการเขียนเรียงความ

หลักการเขียนเรียงความมีดังนี้

  1. เขียนชื่อเรื่องไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ
  2. ลายมือเขียนให้ชัดเจนอ่านง่าย  เขียนให้ถูกต้อง
  3. เว้นที่ว่างทางด้านซ้ายและขวาให้พองาม  ไม่เขียนตกขอบกระดาษและไม่เขียนฉีกคำ
  4. ก่อนลงมือเขียนต้องวางโครงเรื่องก่อน  เพื่อลำดับเรื่องราวให้เป็นไปก่อนหน้าหลังไม่วกวน
  5. เขียนเรียงความต้องมี  คำนำ  เนื้อเรื่อง  สรุป
  6. การย่อหน้าไม่ควรเขียนเรียงความย่อหน้าเดียว  อย่างน้อยจะต้องย่อหน้า  คำนำ  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในเนื้อเรื่องอาจจะมีย่อหน้าอื่นได้แล้วแต่เนื้อเรื่อง  การย่อหน้าแต่ละครั้งต้องตรงกัน
  7. เนื้อเรื่องกับชื่อเรื่องต้องมีความสัมพันธ์กัน  จึงจะเรียกได้ว่าตรงตามจุดประสงค์  มีเอกภาพ  สัมพันธภาพ ต้องพยายามจัดลำดับความคิดให้ดี ไม่ควรใช้ภาษาพูดหรือภาษาไม่สุภาพ

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *