การประสมอักษร

 

การประสมอักษร คือ  การนำอักษร ๒ หรือ ๓  ชนิด  มารวมกัน  เป็นพยางค์  แต่ละพยางค์จะต้องมีส่วนประกอบตั้งแต่  ๓  ส่วนขึ้นไป  เราแบ่งประเภทการประสมอักษรได้ดังนี้

๑.    การประสม  ๓  ส่วน                 ประกอบด้วย        พยัญชนะต้น  สระ  วรรณยุกต์

๒.    การประสม  ๔  ส่วน                 ประกอบด้วย        พยัญชนะต้น  สระ  วรรณยุกต์  ตัวสะกด

๓.    การประสมสี่ส่วนพิเศษ             ประกอบด้วย        พยัญชนะต้น  สระ  วรรณยุกต์  ตัวการันต์

๔.    การประสม  ๕  ส่วน ประกอบด้วย        พยัญชนะต้น  สระ  วรรณยุกต์  ตัวสะกด  ตัวการันต์

หมายเหตุ

คำที่ประสมกับสระเกิน  อำ  ไอ  ใอ  เอา  ถือเป็นการประสม  ๔  ส่วน  เพราะสระแต่ละเสียงนั้น  เมื่อแยกออกเหมือนมีเสียงพยัญชนะประสมอยู่ด้วย

ตัวอย่าง การประสมอักษร

คำ

พยัญชนะต้น

สระ

วรรณยุกต์

ตัวสะกด

ตัวการันต์

การประสมอักษร

น้ำไพร

ครุฑ

ผาด

เล่ห์

ไมล์

ทิพย์

รัตน์

นพร

คร

อำไอ

อุ

อา

เอ

ไอ

อิ

อะ

รูปโทเสียงสามัญ

เสียงตรี

เสียงเอก

รูปเอก  เสียงโท

สามัญ

เสียงตรี

เสียงตรี

––

 

 

 

๓  ส่วน๓  ส่วน

๔  ส่วน

๔  ส่วน

๔  ส่วนพิเศษ

๔  ส่วนพิเศษ

๕  ส่วน

๕  ส่วน

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *